نویسنده = زهره آموزگاری
اندازه‌گیری فعالیت آنزیم هیالورونیداز در زهر افعی لبتینای ایران

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 363-370

زهره آموزگاری؛ سمانه ابیض؛ مژگان نوربهبهانی؛ اسماء محمدی


تخلیص فا کتور فعال کنندة V انعقاد خون از زهر افعی لبتینای ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 21-32

زهره آموزگاری؛ عباس زارع میرک آبادی؛ مژگان نور بهبهانی