نویسنده = عبدالحسین بیگدلی
ارزیابی میزان عبوردهی و فاکتور حفاظتی پرتو پنج نمونه الیاف پارچه‌ای مختلف در برابر پرتوهای فرابنفش

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 41-51

عبدالحسین بیگدلی؛ محمد اسکندری؛ جعفر فتاحی اصل


تأثیر گردن‌درد غیراختصاصی مزمن بر شاخص‌های ثبات وضعیت بدنی

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 277-283

مریم سعادت؛ محمدجعفر شاطرزاده یزدی؛ علی‌اصغر ارسطو؛ شهلا زاهدنژاد؛ حسین نگهبان سیوکی؛ عبدالحسین بیگدلی