نویسنده = ماشاا.. خانه مسجدی
ارتباط ایندکس صورتی و خصوصیات لبخند در افراد 35 - 20 ساله در شهر اهواز

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 652-663

10.32598/JSMJ.20.2331

ماشاءاله خانه مسجدی؛ لیلا بصیر؛ مهرناز نوراله


تغییرات اسکلتال در بیماران بتاتالاسمی ماژور در شهر اهواز

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 295-302

ماشاا.. خانه مسجدی؛ لیلا بصیر؛ مهنوش ممبینی