نویسنده = میثم عالیپور
ارتباط بین سن مادر در زمان بارداری با شاخص های هماتولوژیک مادر و وضعیت آنتروپومتری نوزادان: یک مطالعه مورد- شاهدی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 203-213

10.22118/jsmj.2020.204542.1862

بهمن مرادی؛ میثم عالیپور؛ امید کیانی قلعه سردی؛ زهرا کمایی؛ شکوفه عقیلی؛ هادی بازیار


بررسی و مقایسۀ شاخص‌های ارزیابی چاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 534-548

کسری چراغ‌پور؛ الهام احرام‌پوش؛ رقیه شهبازی؛ میثم عالیپور؛ متین قنواتی؛ بهنام خدادادی؛ سیدحسین داوودی؛ جلال‌الدین میرزای رزاز؛ رضا همایونفر