نویسنده = صدیقه حسین پور دلاور
اثر تعدیل ذخایر آهن بر کنترل قند خون در سازگاری به بادی پامپ

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 422-435

10.32598/JSMJ.21.3.2819

آژت سلیمانی خضرآباد؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ حمیرا رشیدی؛ مهران قهرمانی


تأثیر شانز ده هفته تمرینات فانکشنال بر کیفیت زن دگی و سلامت روان پرسنل نظامی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 446-455

10.32598/JSMJ.20.5.2234

سعید رحیمی احمدی بلدی؛ وحید تادیبی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ احسان امیری؛ محمد جلیل وند


اثر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی و مکمل گزنه بر برخی شاخص های التهابی و کنترل قند خون در مردان مبتلا به دیابت نوع دوم

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 123-135

10.22118/jsmj.2020.200813.1814

صدیقه حسین پور دلاور؛ امین بویراحمدی؛ آژت سلیمانی؛ اکبر قلاوند


تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مکمل سیترولین مالات بر سطوح استراحتیBDNF سرمی، نیتریک اکسید و استروژن زنان یائسه

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 109-122

10.22118/jsmj.2020.213080.1927

مرضیه صدیقی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ ناصر بهپور؛ وحید تادیبی


اثر شش هفته تمرینات هوازی برسطوح اسید اسکوربیک سرمی و کبدی و سطح SVCT2 کبدی در رت های ویستار دیابتی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 253-261

10.22118/jsmj.2019.197599.1792

امین بویراحمدی؛ وحید تادیبی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ ناصر بهپور


مقایسه اثر فعالیت هوازی زیربیشینه بر نیم‌رخ لیپیدی و آپولیپوپروتئین‌های A-1 و B زنان دارای اضافه وزن

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 507-516

معصومه عزیزی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ سهیلا روز بهانی