دوره و شماره: دوره 10، شماره 5 - شماره پیاپی 74، آذر و دی 1390، صفحه 469-581 
5. مطالعة اثر عصارة هیدروالکلی گیاه مریم‌گلی بر خاصیت ضد درد مورفین در موش صحرایی

صفحه 505-513

اردشیر ارضی؛ علیرضا سرکاکی؛ نسرین عاقل؛ زهرا نظری؛ مهدی زارعی ناصرآبادی


9. تأثیر تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر هورمون‌های تولید مثل، کورتیزول و پرولاکتین مردان

صفحه 545-553

مهدی صیفوریان؛ مسعود نیکبخت؛ محمدرضا دوستان؛ هادی فتحی‌مقدم