دوره و شماره: دوره 10، شماره 6 - شماره پیاپی 75، بهمن و اسفند 1390 
2. بررسی فراوانی سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی‌کیستیک

صفحه 595-604

حاجیه بی‌بی شهبازیان؛ ناهید شهبازیان؛ مریم حقیقی؛ مهدی خدادادی


3. بررسی آزمایشگاهی ریزنشت تاجی چهار نوع مادۀ پر‌کنندۀ تاج دندان با روش نفوذ رنگ

صفحه 605-613

مریم بیدار؛ مریم قره‌چاهی؛ فاطمه شهرامی؛ کتایون صفری ملک‌آبادی؛ مریم فرقانی


5. بررسی مدیریت سل و علل ناکامی‌های آن: پژوهشی در شبکة بهداشتی استان خوزستان

صفحه 629-636

سید محمد علوی؛ محمد جعفر یدید؛ علی الباجی؛ غلامحسین سفید‌گران


7. تعیین ابزارهای بالینی مناسب جهت تشخیص زود هنگام افراد در معرض خطر افتادن

صفحه 647-655

سیف‌الله جهانتابی‌نژاد؛ حمید‌رضا رستمی؛ محمد خیاط‌زاده ماهانی؛ حسین کریمی؛ ثریا رهبر


8. بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات خام مصرفی در شهر اهواز

صفحه 657-664

محمود راهدار؛ بابک وزیریان؛ مریم غلامی؛ صبا گرشاسبی


9. بررسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول

صفحه 665-674

فهیمه یساری؛ پوراندخت افشاری؛ میترا تدین؛ حسین کمیلی‌ثانی؛ محمد‌حسین حقیقی‌زاده


10. تعیین میدان متقارن معادل با میدان‌های نامتقارن ایکس مگاولتاژ از طریق بسط تیلور

صفحه 675-683

دلارام پاکروان؛ محمدجواد طهماسبی ‌بیرگانی؛ سید مجتبی کربلایی


11. حاملگی نابه‌جا در محل برش سزارین قبلی: گزارش موردی از اهواز

صفحه 685-692

مهین نجفیان؛ آذر احمدزاده؛ محمد‌مؤمن غریبوند


12. گزارش یک مورد میواپی‌تلیومای غدة بزاقی فرعی کام

صفحه 693-698

محمود جهانگیرنژاد؛ ساعده عطارباشی مقدم؛ علی لطفی؛ ابراهیم عینی