دوره و شماره: دوره 12، شماره 6 - شماره پیاپی 87، بهمن و اسفند 1392 
1. درمان گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال اولیه

صفحه 645-653

احسان ولوی؛ سید سیف‌اله بلادی موسوی