دوره و شماره: دوره 16، شماره 5 - شماره پیاپی 110، آذر و دی 1396 
8. ذرات شبه ویروسی: ساختمان، ویژگی و کاربرد آنها در واکسن

صفحه 575-589

سید امیر حسینی؛ فیروز ابراهیمی؛ مجتبی سعادتی؛ جواد فتحی


9. نارسایی دریچه کامی- حلقی نشانه مشکوک به میوپاتی مادرزادی

صفحه 591-598

علیرضا آغاز؛ فاطمه درخشنده؛ احسان همتی؛ بیژن شفیعی


10. بررسی میزان اختلالات عملکردی تیروئیدی در بیماران پره اکلامپسی

صفحه 565-573

ناهید شهبازیان؛ سارا مسیحی؛ حاجیه بی بی شهبازیان؛ زهره امیری