دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 109، مهر و آبان 1396 
8. بررسی فراوانی اختلال رشد در کودکان 6تا60 ماهه مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی در اهواز از سال 1390تا1392

صفحه 401-409

10.22118/jsmj.2017.51069

شیده عصار؛ محمدرضا خلیلیان؛ مهدی ترابی زاده؛ شهرام رجائی بهبهانی؛ مینا مهرتاژ


10. شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کوهدشت

صفحه 433-442

10.22118/jsmj.2017.51106

فروغ ریاحی؛ مریم ایزدی مزیدی؛ اشرف تشکری؛ لیلا منصوری