دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 107، خرداد و تیر 1396، صفحه 500-700 
2. مطالعه اثر ضد درد عصاره هیدروالکلی گیاه سگ دندان پشته ای در موش صحرائی به روش آزمون فرمالین

صفحه 143-151

اردشیر ارضی؛ ابراهیم عازمی؛ ندا سیستانی کرم پور؛ امیر فخری بهبهانی


11. بررسی تأثیر محرومیت از آب و غذا بر تشکیل کریستال ادراری در کلیه موش صحرایی به عنوان یک مدل تجربی

صفحه 185-195

مهزیار خزاعلی؛ سجاد نیکخواه؛ سید مختار حسینی؛ احمد روحی زاده