بررسی خاصیت تجمع‌ پذیری و ضد اتصالی سویه‌های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه‌های بالینی و استاندارد پاتوژن‌های شاخص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد، گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استادیار، گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22118/jsmj.2019.159565.1542

چکیده

زمینه و هدف: اتصال میکروارگانیسم‌ بیماری‌زا به سطح سلول‌ اولین گام در ایجاد عفونت است. تحقیق حاضر در راستای معرفی ماده زیست محیطی و جایگزین آنتی‌بیوتیکی که مانع از اتصال و شروع روند بیماری شود، انجام گرفت.
روش‌ بررسی: مطالعه حاضر در طول 3 دوره آزمایشی انجام گرفت. جدایه‌های بالینی باکتری اشرشیاکلی و مخمر کاندیدا آلبیکنس از ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز و سویه استاندارد آنها از سازمان پژوهش‌های علمی ایران تهیه شد. اثرات تجمع‌پذیری تیمارهای آزمایشی با هر دو گونه اشرشیاکلی و کاندیدا آلبیکنس به روش کولادو بررسی و به صورت درصد بیان گردید. همچنین فعالیت ضداتصالی آن‌ها با استفاده از روش میکروتیترپلیت انجام و به صورت درصد کاهش اتصال محاسبه شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین میانگین تجمع‌پذیری با 68/74 درصد مربوط به تیمار "پروبیوتیک+نانوسلنیوم" با گونه استاندارد کاندیدا آلبیکنس و کمترین درصد تجمع‌پذیری با میانگین 32/39 درصد مربوط به تیمار "نانوسلنیوم" با گونه بالینی اشرشیاکلی بود (05/0P<). ارزیابی توان ضداتصالی نیز حاکی از آن بود که به جز تیمار "پروبیوتیک" روی گونه بالینی کاندیدا آلبیکنس، تفاوت معنی‌داری در سایر تیمار‌ها روی هر یک از گونه‌های اشرشیاکلی و کاندیدا آلبیکنس مشاهده نشد (05/0P>). همچنین بیشترین میزان حساسیت مربوط به گونه استاندارد و کمترین حساسیت متعلق به گونه بالینی عوامل بیماری‌زا بود.
نتیجه‌گیری: تمامی ترکیبات آزمایشی در این تحقیق توانایی مناسبی برای مولفه‌های تجمع‌پذیری و ضد اتصالی با گونه‌های بیماری‌زا داشتند. با این وجود "پروبیوتیک+نانوسلنیوم" از میانگین نسبی بالا و متعادلی برای هر سه دوره آزمایشی برخوردار بود. لذا می‌توان از آن جهت پیشگیری بیماری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


 
1-García Gonzalez J, Ventura Miranda M.I, Manchon García F, Pallares Ruiz T.I, Marin Gascon M.L, Requena Mullor M, Alarcon Rodriguez R, Parron Carreno T. Effects of prenatal music stimulation on fetal cardiac state, newborn anthropometric measurements and vital signs of pregnant women: A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice 2017; 61-67. DOI: 10.1016/j.ctcp.2017.03.004
2-Bouzouita I, Ellouze F, El Kefi H, Chaari I, Ben Cheikh C, Krir M.W, Eddhif S, Bouguerra B, Oumaya A. Sexuality of the Tunisian pregnant women: Facts between myth and reality. Sexologies. 2017; 1-7. DOI: 10.1016/j.sexol.2017.06.004
3-Khodakarami  B, Masoomi Z, Asadi R. The Status and Marital Satisfaction Factors in Nul-liparous Pregnant Females Attending Clinics  in Asadabad City during Years 2015 and 2016. Hamedan  J Nurs Midwifery Sci. 2016; 25 (1). (Persian).DOI:  10.21859/nmj-2517
4-Asadzadeh F, Shabazedeghan S. The effect factors on selection of type of delivery among women in Ardebil city. J Ardebil Univ Med Sci 2009; 25-44. (Persian)
5-Hajiyan S, Vakiliyan K, Shariati M, Ajami MA. The perspectives of pregnant women, midwifes, and other professionals toward delivery method. Payesh. 2010; 37-40. (Persian)
6-Ghoshchiyan S, Dehghani M. The role of fear of pain and psychological variables with perdition of caesarian. J Arak Univ Med Sci. 2011; 38-56. (Persian)
7-Khodabakhshi A, Heydari S, Khosh konesh A. Relationship between Spiritual Intelligence and Resilience to Stress in Preference of Delivery Method in Pregnant Women. Iranian J Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013; 16(5&6): 8-15. (Persian)DOI: 10.22038/ijogi.2013.1470
8-Fathi-Ashtiani A. Psychological tests: personality and mental health. Tehran: Be'sat; 1388.
9-Akaberian SH, Bahreini M, Afrasiabi S, Motamed N, Hajiloo M.The Relationship between Premenstrual Syndrome and Personality Types among Female Students of Bushehr Universities, Iran. Iranian J Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013; 16 (5&6): 9-16. (Persian).DOI: 10.22038/ijogi.2013.1251
10-Nasiri F, Sharifi Sh. Relationship between Fear of Childbirth and Personality Type in Pregnant Women] [Article in Persian. Iranian J Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013; 16 (66): 18-25.  (Persian). DOI: 10.22038/ijogi.2013.1901
11-Mols F, Denollet J. Type D personality: a systematic review of health status, mechanisms of disease, and work-related problems. Health Qual Life Outcomes. 2010; 23: 8- 9 http: //www.hqlo.com/content/pdf/1477-7525-8-9.pdf.
12-Bakhshayesh A, Dehghani F. Investigating the relationship between personality type D, coping styles and general health.Scientific-Research J Of Shahed Univ. 2013; 20 (9). (Persian)
13-Watson D, Clark LA. Negative affectivity: The disposition to experience aversive emotional states. J  Psychol Bull. 1984;96:465–90. 
14-Watson D, Pennebaker JW.Health complaints, stress, and distress: Exploring the central role of negative affectivity. J Psychol Rev. 1989;96:234–54.
15-Asendorpf JB. Social inhibition. A general- developmental perspective. In: Traue, HC, and Pennebaker JW. eds. Emotion, Inhibition, and Health. Seattle WA, Hogrefe and Huber Publishers. 1993.
16-Denollet J, Vaes J, rutsaert DL. Inadequate response to treatment in coronary heart disease: Adverse effects of type D personality and younger age on 5 year prognosis and quality of life. Circulation: J Am Heart Assoc. 2000; 102:630-5.
17-Pedersen SS, Denollet J. Type D personality, cardiac events, and impaired quality of life: A review. Eur J Card Pre Rehab. 2003;10:241–8.
18-Aquarius AE, Denollet J, Hamming JF, de Vries J. Role of disease status and type D personality in outcomes in patients with peripheral arterial disease. Am J Card. 2005;96:996-1001.
19-Ghazaie M, Tajikzadeh F, Sadeghi R, Ramezan Saatch L. The comparison of pain perception, coping strategies with pain and self efficacy of pain in athlete and non-athlete women. Journal of Fundamental of Mental Health, 2015; 17(4): 159-163
20-GHzaie M, Davoodi I, Neysi A, Mehrabizadeh M, Bassak-Nejad S. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on fear of childbirth, fear of pain, self-efficacy of childbirth and tendency to caesarean in nulliparous women. Iranian J Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016; 19 (31): 1-12.  (Persian). DOI:10.22038/ijogi.2016.7989
21-Ivancevich, J. M., & Matteson, M. T. Behavior activity profile-OE. Houston, Stress Research Systems. 1982.
22-Khan, S., & Khan, S. M. A Study of Role Stress, Personality Type, and Job Burn-out on Mental and Physical Health of Working Women in Metropolis. Unpublished Ph.D. Thesis, Department of Psychology, Aligarh Muslim University. 2007.
23-Tamini, B. K. A Cross-Cultural Study of Self-Concept and Personality Type among Irani and Indian Bank Employees. Indian Journal of Psychology & Mental Health. 2009; 3 (5): 146-156.
24-Denollet J. Biobehavioral research on coronary heart disease: where is the person? J Behav Med. 1993; 16(2):115-41.
25-Bagherian R, BahramiEhsan H. Psycholometric properties of the Persian version of type D personality scale (DS14). Iran J Psychiaty Bahav Sci. 2011;5:127. (Persian)
26-Ahmadpoor-Mobarekeh A, Ahadi H, Mazaheri M, Nafisi Gh. Construction and Scale Validation For Evaluating Type D Personality and a Study of its Relationship to the Coronary Heart Disease. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2007; 0 (32):37-60. (Persian)
27-Zoljenahi, Vafaei. The prevalence of personality type D in students' society and assessment of biological foundations, behavioral personality in susceptibility to coronary heart disease. Second Seminar of Students mental health, Tarbiyat Modares univ. 2006 .(Persian)
28-Nicholas MK. The pain self-efficacy questionnaire: taking pain into account. Eur J Pain. 2007; 11: 53-63.
29-Asghari Moghadam MA, Golak N. [Reliability and validity of the West-Haven multidimensional pain inventory-Farsi language version (MPI-F). Journal of psychology 2008.
30-Haghighat F, Zadhoosh S, Rasoolzade-Tabatabaei K, Etemadifar M. The relationship between pain self-efficacy and pain intensity in multiple sclerosis patients.J Behavioral Sciences 2011; 5(1): 47-54. (Persian)
31-Ryding EL, Wirfelt E, Wangborg IB, Sjogren B, Edman G. Personality and fear of childbirth. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86(7):20-814.
32-De Fruyt, F, Denollet, J. Type D personality: A Five Factor Model perspective. Psychol Health. 2002; 17: 671-683.
33-Pedersen S.S, Van, Domburg R.T, Theuns D.A, Jordaens L, Erdman R.A . Type-D personality is associated with increased anxiety and depressive symptoms in patients with an implantable cardioverter defibrillator and their partners. PsychosomaticMedicine. 2004; 66: 714–719.
34-Pedersen S.S, Yagensky A, Smith O.R, Yagenska O, Shpak V, Denollet J . Preliminary Evidence for the Cross- Cultural Utility of the Type D Personality Construct in the Ukraine. Int J Behav Med. 2009; 16:15-108.
35-van den Broek K.C, Smolderen K.G, Pedersen S.S, Denollet J. Type D personality mediates the relationship between remembered parenting and perceived health. Psychosomatics. 2009; 51:24-216.
36-Lim H.E, Lee M.S, Ko Y.H, Park Y.M, Joe S.H, Kim Y.K, Han C, LeeH.Y, Pedersen S.S, Denollet J. Assessment of the Type D Personality Construct in the Korean Population: A Validation Study of  the Korean DS14. J Korean Med Sci. 2011;26:23-116.
37-Masoudnia E. The relationship between type D personality and its components and general health among students. Journal of Behavioral Sciences, 2011; 5 (2): 143-149. (Persian)