مقایسه کارایی روش های مختلف سفید کردن دندان: Home Bleaching ،Laser Bleaching ، In- Office Bleachingو روش ترکیبی (مطالعه آزمایشگاهی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی

10.22118/jsmj.2017.85921.1020

چکیده

زمینه و هدف : امروزه سفید کردن دندان به یک درمان متداول در دندانپزشکی زیبایی تبدیل شده است. بنابراین هدف از این مطالعه آزمایشگاهی، مقایسه کارایی روش های مختلف سفید کردن دندان شامل بلیچینگ در منزل، بلیچینگ در مطب، روش ترکیبی و لیزر بر میزان تغییر رنگ دندان های طبیعی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه 50 دندان پرمولر کشیده شده سالم انسانی با اندازه یکسان تهیه و به صورت تصادفی در 5 گروه 10 تایی قرار گرفتند. گروه 1: بلیچینگ در منزل با استفاده از کاربامید پراکساید 15%؛ گروه2: بلیچینگ در مطب با استفاده از هیدروژن پراکساید 40% ؛ گروه 3: ترکیبی از روش های 1و2؛ گروه4: هیدروژن پراکساید 40% و 2دوره30 ثانیه ای لیزر دیود؛ و گروه 5: کنترل (بدون هیچ گونه درمان). ارزیابی رنگ دندان تحت سیستم CIELab با استفاده از اسپکتروفتومتر قبل از درمان و یک هفته بعد ازخاتمه درمان انجام شد.
یافته ها: مقایسه درمان های مختلف نشان داد که روش بلیچینگ در منزل و روش ترکیبی با میزان ΔE به ترتیب 02/2±80/9 و 96/1±94/9 نسبت به سایر گروه ها به طور معنی داری موثرترین روش سفید کردن دندان بودند (05/0>P) میزان ΔE برای درمان بلیچینگ در مطب 72/0±35/5 محاسبه شد. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان ΔEبین گروه لیزر (82/1±14/4) و کنترل (41/1±03/3) وجود ندارد (05/0<P).

کلیدواژه‌ها