مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا‌کلی و کلبسیلا پنومونیه جداشده از عفونتهای ادراری نسبت به پنج آنتی‌بیوتیک با روش های میکرودایلوشن و انتشار روی دیسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین - پیشوا ، ورامین ، ایران

2 استادیار گروه پرستاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین - پیشوا ، ورامین ، ایران

10.22118/jsmj.2019.81984

چکیده

زمینه وهدف :
میکروارگانیسم‌های مختلفی می‌توانند سبب عفونت ادراری شوند، اما خانواده باکتری های آنتروباکتریاسه نظیراشریشیاکلی و کلبسیلا ، بیشترین عامل مسبب عفونت ادراری باکتریایی می باشند. لذا، در این مطالعه به بررسی میزان مقاومت دارویی سویه های کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی نسبت به پنج آنتی‌بیوتیک رایج، پرداخته شد.
روش بررسی:
این مطالعه آزمایشگاهی روی100 سویه ( 50 سویه کلبسیلا ، 50 سویه E.coli ) جدا شده از بیماران سرپایی دارای عفونت ادراری (81 زن، 19 مرد) با میانگین سنی 15/18 ± 3/43 که تست های تفریقی بیوشیمیایی ورنگ آمیزی گرم جهت شناسایی دقیق سویه ها انجام شد. تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی ، از دو روش انتشار روی دیسک (کربی بائر) و میکرودایلوشن براث مطابق با دستور العملM7 CLSI انجام شد. نتایج بدست آمده با نرم‌افزار SPSS 23 نسخه 17مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و مقادیرP < 0.05 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :
از 50 نمونه Ecoli ، 45 نمونه نسبت به ایمی پنم ، 38 نمونه نسبت به سفتریاکسون وسیپروفلوکساسین ، 18 نمونه نسبت به کوآموکسی کلاو و 19 نمونه نسبت به کوتریموکسازول حساس بودند. از 50 نمونه کلبسیلا ، 45 نمونه نسبت به ایمی پنم ، 35 نمونه نسبت به سفتریاکسون ،37 نمونه نسبت به سیپروفلوکساسین ، 20 نمونه نسبت به کوآموکسی کلاو و 21 نمونه نسبت به کوتریموکسازول حساس بودند که نتایج هردو روش با هم انطباق داشت.
نتیجه گیری:
با توجه به افزایش روند مقاومت آنتی بیوتیکی، استفاده نامنظم آنتی بیوتیک ها و بدون تجویز پزشک توسط بیماران کنترل گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1396
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1396