بررسی میزان اختلالات عملکردی تیروئیدی در بیماران پره اکلامپسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده پزشکی

10.22118/jsmj.2019.81982

چکیده

مقدمه: پره اکلامپسی یکی از شایع ترین دلایل مرگ و میر مادر و جنین در سرتاسر دنیا است و هزینه های مالی و روحی روانی بسیاری را بر تیم سلامت و تیم درمانی و خانواده بیمار تحمیل می کند.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی اینده نگر بر روی 79 مادر مبتلا به پره اکلامپسی و 79 مادر باردار سالم که در بیمارستان امام خمینی بستری شده اند انجام شد. نمونه گیری باروش غیراحتمالی متوالی صورت گرفت. در پایان داده ها توسط آمار توصیفی (میانگین و درصد) وآمار تحلیلی (آزمونTمستقل) یا معادل غیرپارامتریک آن تحلیل شد.
یافته ها: آنالیز نشان میدهد که بین دو گروه و سطوح هورمون های تیروئیدی اختلاف معنی داری وجود ندارد. در بررسی های آماری بیماران با بارداری نرمال و پره اکلامپسی از جهت آنتی تیروئید پراکسیداز((Anti TPO، نشان داده شد که سطوح ((Anti TPO در بیماران پره اکلامپسی به صورت معناداری بالاتر بوده است (Pvalue< 0.001). در گروه بارداری نرمال آنالیزها نشان داد که در هردو گروه پره اکلامپسی و بارداری نرمال بیشترافراد سابقه سقط نداشتند(79.7% و 84.8%) و بین دوگروه اختلاف معناداری وجود نداشت (p-value=0.6).
نتیجه گیری : این مطالعه نشان می دهد که مصرف علی رغم تاثیر کم اختلالات تیروییدی بعنوان یک اتیولوژی در بروز پره اکلامپسی اما همچنان بنظر میرسد اختلالات تیروئیدی شانس بروز پره اکلامپسی را افزایش می دهند اما این میزان معنادار نمی باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 30 تیر 1396
  • تاریخ بازنگری: 29 مهر 1396
  • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1396