بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع )، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

10.22118/jsmj.2019.81978

چکیده

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس(Staphylococcus aureus)، کوکسی گرم مثبتی است که می تواند بیماری های مختلفی چون عفونت های پوستی، مسمومیت های غذایی، شوک های مخاطره آمیز و… را به وجود آورد. از مهم ترین سموم تولید شده توسط این باکتری، سم انتروتوکسین است که انتروتوکسین نوع B یکی از معمولترین و مهم ترین توکسین های یافت شده و یک سوپر آنتی ژن می باشد. هدف از انجام این تحقیق همسان سازی و بیان این پروتئین به شکل نوترکیب جهت دستیابی به یک ساختار و منبع پایدار برای تولید آن به منظور بررسی های آینده به عنوان کاندید واکسن بود.
روش بررسی: واکنش های هضم آنزیمی برای تایید حضور ژن نوترکیب SEBدرون وکتور بیانی(+)pET28a انجام شد. پس از تأیید همسان سازی ژن مورد نظر، بیان پروتئین با استفاده از القاءگر مصنوعی IPTG و همچنین تخلیص تحت شرایط طبیعی با کمک ستون کروماتوگرافی نیکل(Ni-NTA) صورت پذیرفت. آنالیز وسترن بلات نیز برای تأیید پروتئین صورت پذیرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که همسان سازی ژن SEB درون وکتور pET28a(+) به شکل مناسب بین جایگاه های مربوطه صورت پذیرفته و پروتئین SEB پس از القاء، بیان مناسب و قابل توجهی را نشان داد. آنتی بادی مورد استفاده در وسترن بلات نیز توانست به شکل مناسبی SEB را شناسایی کند.
نتیجه گیری: ساختار نوترکیب پایدار محتوی ژن SEB تولید گردید که بیان نوترکیب قابل توجهی را نشان داد. بنابراین پروتئین SEB را می توان در مطالعات آینده برای بررسی میزان ایمن سازی علیه سم SEB مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 31 تیر 1396
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1396