مجله علمی پزشکی جندی شاپور (JSMJ) - مقالات آماده انتشار