کلیدواژه‌ها = طرح تراش چمفر- طرح تراش شولدر- میزان استحکام شکست
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای دو طرح تراش شولدرو چمفربر استحکام شکست کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD-CAM

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 483-491

10.22118/jsmj.2017.51105

فرامرز زکوی؛ الهام قناطیر؛ رقیه قاسمی؛ ماه مریخ