نویسنده = محمد شریعت زاده جنیدی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین پلی مورفیسم ژن مونوآمین اکسیداز A (MAO-A) با انگیزش به فعالیت بدنی و سطح آن در مردان و زنان سالم

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 285-293

10.22118/jsmj.2020.220096.1995

صدیقه سادات حجتی؛ هادی روحانی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد شریعت زاده جنیدی