نویسنده = یزدی زاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر محلولهای شستشودهنده اندودنتیک رایج و جدید بر روی میکروهاردنس عاج ریشه دندان

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1397، صفحه 519-527

10.22118/jsmj.2018.154360.1504

پرنیان علوی نژاد؛ مهرنوش کاویانی؛ محمد یزدی زاده؛ امین خیری؛ سعید رنجی