نویسنده = نسترن فرهادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوعات مورفولوژی کام نرم در تصاویر لترال سفالومتری دیجیتال در بیماران ایرانی

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 179-186

نسترن فرهادی؛ طاهره ظاهری؛ ناهید انجام؛ لیدا نادری