نویسنده = لطفی، علی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد میواپی‌تلیومای غدة بزاقی فرعی کام

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 693-698

10.22118/jsmj.2012.55161

محمود جهانگیرنژاد؛ ساعده عطارباشی مقدم؛ علی لطفی؛ ابراهیم عینی