نویسنده = محمد جعفر شاطر زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دقت تشخیصی اندازه قدرت عضله چهار سر ران در ایجاد تمایز بین بیماران استئوآرتریت زانو با درجات خفیف و متوسط تا شدید علائم رادیوگرافی

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 329-338

ناهید پیرایه؛ محمد جعفر شاطر زاده؛ حسین نگهبان؛ محمد مهرآور؛ ندا مصطفایی