نویسنده = سجاد جوادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی نسبی موارد HBsAg مثبت در میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اهواز بین سالهای 1391 تا 1393

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 425-431

شهرام جلیلیان؛ عاطفه محمدی نژاد؛ علی تیموری؛ سجاد جوادی؛ طاهره محمدی نژاد