نویسنده = اسکندرلو، امیر
تعداد مقالات: 1
1. توانایی تشخیصیCone-beam Computed Tomography در ارزیابی تحلیل خارجی ریشه

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 419-428

آرش دباغی؛ امیر اسکندرلو؛ سمیرا ساعتی