نویسنده = الهام‌پور، حسین
تعداد مقالات: 2
1. رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 577-586

عبدالحسین شکورنیا؛ مهری غفوریان بروجردنیا؛ حسین الهام‌پور


2. بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز دربارة وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 469-479

10.22118/jsmj.2011.55162

عبدالحسین شکورنیا؛ پوراندخت اسدالهی؛ حسین الهام‌پور؛ علی خدادای