نویسنده = تراب‌زاده بافقی، اکرم السادات
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مصرف گاز انتونوکس بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 13-19

راضیه محمدجعفری؛ مژگان براتی؛ وحیده السادات تراب‌زاده بافقی؛ اکرم السادات تراب‌زاده بافقی