نویسنده = حسین باقری پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مدت افت شنوایی بر عملکرد شنوایی کاربران کاشت حلزون پس زبانی

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 153-160

نادر صاکی؛ حسین باقری پور؛ آرش بیات؛ امل ساکی مالحی