نویسنده = طلایی زاده، عبدالحسن
تعداد مقالات: 1
1. مورفه آی پستان با نمایش سرطان التهابی پستان

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 121-127

رضا یعقوبی؛ عبدالحسن طلایی زاده؛ نسترن رنجبری؛ سیده نسیبه سهرابیان