نویسنده = صالح رصرص
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تغییرات هورمونهای تیروئید در بیماران دچار ضربه مغزی شدید که تحت عمل کرانیوتومی قرار گرفتند با بیمارانی که کرانیوتومی نشدند

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-9

علیرضا ولی؛ صالح رصرص؛ راضیه استکی؛ فاطمه جوانمردی قهدریجانی