نویسنده = اصلانی حسین‌آباد، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی کلبسیلا پنومونیه مقاوم به کارباپنم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی آبادان سال 93-92

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 209-221

احمد فرج‌زاده شیخ؛ سید زهره مومنی؛ سجاد اصلانی حسین‌آباد؛ نبی جمعه‌زاده