نویسنده = درخشان نژاد، مهری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه پاسخ سرمی ایمونوگلوبولین های A،G،M و کورتیزول متعاقب فعالیت های مقاومتی و تناوبی شدید

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 13-23

10.22118/jsmj.2017.46256

صدیقه کرم پور؛ روح اله ولی زاده؛ مهری درخشان نژاد؛ زهره هدایت منش