نویسنده = کیانی قلعه سردی، امید
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین سن مادر در زمان بارداری با شاخص های هماتولوژیک مادر و وضعیت آنتروپومتری نوزادان: یک مطالعه مورد- شاهدی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 203-213

10.22118/jsmj.2020.204542.1862

بهمن مرادی؛ میثم عالیپور؛ امید کیانی قلعه سردی؛ زهرا کمایی؛ شکوفه عقیلی؛ هادی بازیار